Lv.8 CSS Universal Selector

CSS Universal Selector เป็นการเลือกทุกอิลิเมนต์บนเว็บเพจมาใช้งาน

Syntax

* {
	Property1: Value;
	Property2: Value;
}

ตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html lang="th-TH">
	<head>
		<title>nkaub | CSS Universal Selector</title>
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
		<meta charset="UTF-8">
		<meta name="description" content="ทำเว็บไซต์เอง HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySql">
		<meta name="keywords" content="ทำเว็บไซต์เอง, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySql">
		<meta name="author" content="Theethawat Chetjeerasioon">
		
		<style>
			* {
				background-color: blue;
				font-size: 16px;
				color: #fff;
				font-family: "Times New Roman", Times, serif;
			}
			
			h1 {
				color: red;
			}
			
			p {
				color: gold;
			}
		</style>

	</head>
	<body>
	
		<h1>หัวเรื่อง h1</h1>
		<h2>หัวเรื่อง h2</h2>
		<p>พารากราฟ</p>
		
	</body>
</html>
Top