Lv.13 HTML Links

HTML Links ลิงค์มีอยู่ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ ทำให้เราสามารถคลิกจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้

Syntax:

<a href="url">=ชื่อลิงค์</a>

HTML Links Target Attribute

คือการกำหนดตำแหน่งที่จะเปิดลิงค์นั่นเอง

  • _self – ค่าเริ่มต้น เปิดในหน้านั้นๆ (ถ้าไม่ได้กำหนดเลย จะใช้ค่านี้นะ)
  • _blank – เปิดในหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่
  • _parent – เปิดในกรอบหลัก
  • _top – เปิดแบบเต็มหน้าต่าง

ตัวอย่าง

<li><a href="contact.html" target="_blank ">Contact</a></li>

ทำรูปภาพให้เป็นลิงค์

สามารถทำได้โดยการใช้แท็ก <a> ไปครอบแท็ก <img>

ตัวอย่าง

<a href="www.nkaub.com"><img src="nkaub.jpg" alt="nkaub logo" style="width:50px;height:50px;"></a>

Top