Lv.6 HTML ย่อหน้า

HTML ย่อหน้า(พารากราฟ) คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ โดยการใช้แท็ก <p>

ตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html lang="th-TH">
	<head>
		<title>HTML Paragraphs</title>
	</head>
	<body>
		<p>HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ</p>
		<p>HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ</p>
	</body>
</html>

บางครั้งหน้าจอแคบ ก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เหมือนกัน

<!DOCTYPE html>
<html lang="th-TH">
	<head>
		<title>HTML Paragraphs</title>
	</head>
	<body>
		<p>HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ
		HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ 
		HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ
		HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ
		HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ
		</p>
		<p>HTML Paragraphs คือการขึ้นย่อหน้าใหม่และจะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ</p>
	</body>
</html>

ไม่ว่าจะเขียนแบบไหน ถ้ายังอยู่ในแท็ก <p> ก็คือย่อหน้าเดียว เว้นเสียแต่จะมีการเพิ่มแท็กอื่นๆเข้าไปเท่านั้น การแสดงผลถึงจะมีการเปลี่ยนไปจากเดิม

Top