Lv.11 JavaScript Operators

JavaScript Operators ตัวดำเนินการคือกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเปรียบเทียบค่าหรือคำนวนค่า ในภาษา JavaScript นั้นสนับสนุนตัวดำเนินการประเภทต่างๆ สำหรับการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวดำเนินการ + เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบวกตัวเลขเข้าด้วยกัน หรือตัวดำเนินการ > เป็นตัวดำเนินการเพื่อให้เปรียบเทียบค่าสองค่า เป็นต้น

let x = 2;         // กำหนดค่า 2 ให้ x
let y = 3;         // กำหนดค่า 3 ให้ y
let z = x + y;     // กำหนดค่า 5 ให้ z (5 + 2)

การกำหนดค่าให้ใช้เครื่องหมาย = (= Assignment Operators)

let x = 1;

JavaScript Arithmetic Operators

ตัวดำเนินการเลขคณิตใช้เพื่อคำนวณเลขต่างๆ

Operatorคำอธิบาย
+บวก
ลบ
*คูณ
/หาร
%หารเอาเศษ
++เพิ่มค่าขึ้น
ลบค่าลง
JavaScript Arithmetic Operators

ตัวอย่าง

let x = 5;
let y = 3;
let z = x + y;

// Result z = 8

JavaScript Assignment Operators

ตัวดำเนินการมอบหมายการกำหนดค่าให้กับตัวแปร

Operatorตัวอย่างเหมือนกับ
=x = y x = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
**=x **= yx = x ** y
JavaScript Assignment Operators

ตัวอย่าง

var x = 7;
x += 3;

// Result x = 10
// เพราะ x มีค่าเท่ากับ 7 และเราได้เพิ่มค่าใหม่อีกตัวคือ 3
// 3 ยังไม่มีชื่อตัวแปร แต่สามารถเอามาบวกได้
// 7 + 3 = 10
// x เลยมีค่าเท่ากับ 10

JavaScript String Operators

ตัวดำเนินการ + สามารถใช้เพื่อเพิ่ม (ต่อกัน) ของข้อความ(สตริง)ได้

let text1 = "Theethawat";
let text2 = "Chetjeerasioon";
let text3 = text1 + " " + text2;

// Result Theethawat Chetjeerasioon

ตัวดำเนินการกำหนด += สามารถใช้เพื่อเพิ่มสตริง (ต่อกัน) ได้

let text1 = "สบายดีไหม ";
text1 += "โครตชิวเลยว่ะ";

// Result สบายดีไหม โครตชิวเลยว่ะ

เมื่อใช้ข้อความ(สตริง) กับตัวดำเนินการ + จะเป็นการต่อข้อความเสมอ

JavaScript Comparison Operators

Operatorคำอธิบาย
==เท่ากับ
===ค่าเท่ากันและเท่าเทียมกัน
!=ไม่เท่ากับ
!==ค่าไม่เท่ากัน
>มากกว่า
<น้อยกว่า
>=มากกว่าหรือเท่ากับ
<=น้อยกว่าหรือเท่ากับ
?ternary operator
JavaScript Comparison Operators

JavaScript Bitwise Operators

เป็นตัวดำเนินการที่ทำงานในระดับบิต และใช้ตัวเลข 32 บิต

ค่าที่ถูกดำเนินการที่เป็นตัวเลขใดๆ ในการดำเนินการจะถูกแปลงเป็นตัวเลข 32 บิต ผลลัพธ์จะถูกแปลงกลับเป็นหมายเลข JavaScript
Bitwise

Operatorคำอธิบายตัวอย่าง
&AND5 & 1
|OR5 | 1
~NOT ~ 5
^
XOR

5 ^ 1
<<Zero fill left shift5 << 1
>>Signed right shift
5 >> 1
>>>Zero fill right shift
5 >>> 1
JavaScript Bitwise Operators

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top